Darbo jėgos politika

UAB “STONKAI” DARBO JĖGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO POLITIKA
Įmonė yra parengusi ir įgyvendina pareiškimą dėl politikos, apimančios darbo jėgos reikalavimus, ji yra vieša ir laisvai prieinama suinteresuotiesiems. Politika apima:
Vaikų darbą
• įmonė neįdarbina darbuotojų, jaunesnių kaip 15 metų amžiaus;
• jaunesni nei 18 metų asmenys Įmonėje nedirba pavojingų ar sunkių darbų, išskyrus atvejus mokymo tikslais, kuriuos reglamentuoja nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai;
• įmonėje draudžiamas sunkiausios formos vaikų darbas.
Priverstinį ir privalomąjį darbą
• darbo santykiai įmonėje yra savanoriški ir grindžiami abipusiu sutikimu, nesudarant baudos grėsmės;
• įmonėje nėra jokių įrodymų apie priverstinį ar privalomąjį darbą, įskaitant, bet ne tik:
✓ fizinį ir seksualinį smurtą;
✓ išnaudojamąjį darbą;
✓ darbo užmokesčio sustabdymą, įskaitant įdarbinimo mokesčių mokėjimą ir (arba) užstato mokėjimą, norint pradėti dirbti;
✓ mobilumo apribojimą;
✓ paso ir asmens tapatybės dokumentų laikymą;
✓ grasinimai skųsti valdžios institucijoms be pagrindo.
Diskriminaciją užimtumo ir profesinės veiklos srityje
• užimtumas ir profesinė veikla Įmonėje nėra diskriminaciniai.
Laisvę jungtis į asociacijas ir teisę į kolektyvines derybas
• įmonėje darbuotojai gali steigti savo ar pasirinktinai jungtis prie kitų darbuotojų organizacijų.
• įmonė gerbia darbuotojų organizacijų laisvę laisvai rengti savo nuostatus ir taisykles.
• įmonė gerbia darbuotojų teises užsiimti teisėta veikla, susijusia su darbuotojų organizacijos steigimu, įstojimu ar pagalba, arba to nedaryti; nediskriminuoja ir nebaudžia darbuotojų už naudojimąsi šiomis teisėmis.
• įmonė sąžiningai derasi su teisėtai įsteigtomis darbuotojų organizacijomis ir (arba) tinkamai atrinktais atstovais ir deda visas pastangas, kad būtų sudaryta kolektyvinė sutartis.
• galiojančios kolektyvinės sutartys (jei tokios bus sudarytos) įmonėje bus įgyvendinamos.